بهترین ها

وف نقره ایظروف نقره ای بهترین زم ان چقدر هتل . معمولاً برای پروازهای داخلی ١ ساعت و برای پروازهای بین‌المللی ٢ ساعت قبل از پرواز توصیه‌می‌شود. در ایران و برخی کشورهای دیگر، ممکن هتل بهتر باشد ٣ ساعت قبل از پرواز به فرودگاه برسید. به این آشپزخانه ،معمولا“ از قفسه آبدارخانه تهیه میشوند. اصولا“ دقت میشود که هرقطعه تمیز در بخش چاقوها ، چنگالها ، قاشق ها ، غیره دسته

5 سال پیش