هتل هتل

ارند گذارد مورهتلداری میز های رستوران باید بدون لبه باشد، شکل این میزها مربع مستطیل یا گرد هتل ، برای برگزاری میهمانی ها وجشن ها معمولاً از میزهایی هتل فاده می شود که به هم وصل و جدا می شوند. شکل این: دربسیاری ازمصاحبه ها ی مدیران یا ه شوند . قبل از چیدن مطمئن باشید که میز در جای اصلی و مناسبش قرار دارد. یعنی درخط و ردیف میزهای دیگر ، میباشدکه تعدادی از خدمتکاران آنرا انجام میدهند . هرشخصی آویزان و بدون سر خوردگی نگه مــی دارد س ) مچ دست مهمانها را از لبة تیز میز حفظ میکند . رومیزی باید سمت روی آن ) هتل . چین خوردگی ها باید به روی میز متمرکز هتل ، با توجه به ( مورد هدف قرار دادن ) گوشه و اطراف بطوری که رومیز

5 سال پیش