تور مالزی

حمل نشود . )قاشق و چنگال را س تمال سفرة تا هتل روی بشقاب پیش غذا چیده میشود .سر انجام جای نمکدان و فلفل دان و یک زیر سیگاری در مرکز میز قرار میگیرد . صبح ، در حدود نیم ساعت قبل در اط راف کل پارچه به سمت بیرون باز شود بازرسی کنید و ببینید که آیا اطراف میز و پایه های میز پوشیده هتل اند یا خیر . سپس صندلی ها باید در موقعیت مناسب خود قرار گیرند . تمام میزها را با

5 سال پیش