ی درسراسر پیز ،اتوکشیده و دور از آلودگی هتل ولبة حاشیه( توگذاشتگی ) همیشه به سمت زیرپارچه ( پشت رومیزی ارد ، بنا براین خدمتکار خودش را به روش کار وفق می دهد . در ایة میز قرار گیرد . رو میزی ها معمولا“ در سطح خارجی پیله و چروک دارند که این امر موجب تسهیل در گذاشتن رومیز میشود هدف د رچیدن ، پوشاندن 4 تا پایة میز با چهار گوشة پارچه در حدود بطوری که در یک زاویه قرارگرفته باشند وبطوری که شما مجبورنباشیدکه رومیزی راکه روی آن قرارگرفته جابجا نمایید.یک چوب پنبه گرد برای ثابت نگه داشتن پایة کوتاه یک میز مفید و سودمند هتل زمانی که پارچه ( رومیزی ) را چ