ها روی میز قرا ارچه را به درازا از قسمت حاشیه به سمت بیرون باز کنید . نوک پارچه بین دو انگشتان شست و انگشتان اول با شست ها در درجة اول و پیله های مرکزی بین انگشت اول و دومی قرار میگیرد . بازوها را بصورت باز در پهنای میز قرار داده پارچه را باز کنید و هر چیز شل و ول را در لبة دور میز قرار دهید . پارچه به حالت سکون روی میز قرار بگیرد ، جای دست را روی پیله وچروکهای مرکزی باز کنید و بالای پارچه را در عرض میز برمیگیرند . آنها باید توسط خدمتکاران در زمان منسب برای هرکسی که نیاز باشد گذاشته ی تشکیلات ( یا مؤسسات ) بزرگ یک یا چند خدمتکار وجود دارند که مشغول پذیرایی و هتل قبال کردن از میهمانان میباشد خدمتکار در جلوی در مشتریان را با گفتن عبارتهایی نظیر صبح به خیر ( بعد از ظهر - عصر به خیر ) آقا /خانم / همراهی میکند . ( از مشتریان هتل قبال میکند ) . البته این خوش آمد گویی ممکن هتل درموقعیتهای مختلف / متفاوت باشد سرخدمتکار آنها را