ها باید چک شوند ا کلی نظر مثبت که توانسته‌اند تا کنون روی TripAdvisor برای خودشان جمع کنند. این هتل-آپارتمان‌ها همان طور ک از اسمشان پید هتل معمولن مثآب ل همین خانه‌و با ظرافت و با دقت در میزهای جانبی (تریل ) گذاشته شود . بشقاب های لب پریده هرگز در میز گذاشته نشوند . اگر بشقاب ها آرم دار هستند ، همیشه آنها را طوری بچینید که آرم آن در بالاو روبروی صورت میهمان د رحالت نشسته باشد ( حالت ساعت 12 ) سپس ظروف نقره ای چیده شوند . سرویس قاشق و چنگال تمیز باید همیشه با یک پارچة تمیز در دست حمل شوند ( هرگز بدون پارچه در دست