ی مخصوص شرکت می اهت ند نباید در مکانهای مختلف واقع شوند . اگر رستوران شلوغ بود خدمتکار باید بداند که زمانی که مکان مناسبی خالی شد ویا آماده گردید آنرا برای افراد درخو هتل کننده فراهم کند . پذیرش کنار میزل کارشناس و متخصص هتلداری درصنعت هتلداری وکترینگ با افرادوملیت های مختلف و سلایق واخلاق های متفاوت روبرو هستیم که هریک خصوصیات خاصی را دارند بع