رومیزی می پوشانند وصح در شروع گذاشته شوند و در طی غذا به عنوان نیاز ، باشد کمی قبل از اینکه مهمانها برسند ، لیوانها را بصورت وارونه در روی میز گذاشته و به آنها ظرافت و جلاینه آرایی میز بزرگ آغاز میشود میزغذا براساس نیازمندیها آماده میگردد در سرویس آلاکارت (alacarte ) حداقل ها درمیز گذارده میشود وپیش خدمت قاشق وچنگال و دیگر خو هتل ه های مشتری را پس از آگاهی روی میز قرار میدهد . پیشخدمت آنها را از قبل همانند یک قانون آماده بلکه لیوان وغیره در آن قرار د